Bases del 3r Concurs de microrelats Feslloch 2018

Bases

L’Organització del Feslloch convoca el 3r Concurs de microrelats del Feslloch amb l’objectiu d’elaborar un relat literari del festival que, des de l’any 2007, s’ha convertit en una referència imprescindible en el calendari musical estiuenc del País Valencià.

1. Característiques dels microrelats:

 • Els microrelats han de recrear situacions reals o fíctices que tinguen el Feslloch com a teló de fons.
 • Extensió del microrelat: un màxim de 175 paraules (sense comptar el títol). El text estarà escrit en lletra Arial o Times New Roman, gràndaria 12 i a doble espai.

2. Persones participants:

 • La participació està oberta a totes les persones físiques que en el moment de l’inici del festival (12 de juliol de 2018) hagen complit els 16 anys.
 • No hi poden participar associacions, entitats, organismes, grups o comptes col·lectius (grups de facebook, pàgines d’internet, blocs…).

3. Termini de presentació:

 • Del 28 de maig al 20 de juny de 2018 (ambdós inclosos).

4. Procediment per concursar:

 • Cada participant es compromet a presentar un microrelat original (d’autoria pròpia) i inèdit (no publicat en format físic, informàtic i/o virtual).
 • Els treballs s’hauran d’enviar al correu electrònic microrelats.feslloch@gmail.com
 • Cada participant enviarà el seu microrelat mitjançant un document adjunt i en format Pdf o en Microsoft Word. En l’encapçalament del microrelat s’inclouran les següents dades: títol del treball, lema o seudònim i telèfon de contacte.
 • Els treballs s’enviaran des d’una adreça de correu on no es puga identificar la persona participant (podrà ser un gestionat pel mateix participant – on no aparega el nom real de l’autor – o mitjançant el correu d’una altra persona que no participe en el concurs).
 • En l’assumpte del missatge haurà de figurar, obligatòriament, el següent text: “Participació Concurs microrelats Feslloch 2018”.
 • En el cos del missatge s’hauran d’indicar, únicament, els següents conceptes:
  • Títol del microrelat
  • Lema o seudònim
  • Número de telèfon de contacte.

5. Jurat:

 • El Jurat del concurs estarà format per persones de les entitats organitzadores del festival i/o periodistes i escriptors que tinguen una provada relació amb el Feslloch i/o coneguen suficientment la idiosincràcia del festival.
 • En la composició del Jurat hi haurà una presència equilibrada de dones i homes. La condició de membre del jurat és incompatible amb la participació en aquesta convocatòria.
 • Els membres del Jurat tindran en compte criteris com els següents: originalitat, qualitat literària, fidelitat a la temàtica proposada, capacitat d’impacte del text, etc.
 • El Jurat del concurs es reserva el dret a retirar els relats que considere que no s’adeqüen a les bases del certamen.
 • El Jurat podrà declarar desert el concurs si considera que els treballs presentats no tenen suficient qualitat literària o no s’adapten al contingut de les bases del certamen.
 • Els acords de concessió s’adoptaran per majoria simple dels membres del Jurat.
 • Les deliberacions del Jurat són del tot reservades i el seu veredicte és inapel·lable. El Jurat no mantindrà correspondència amb les persones participants ni estarà obligat a oferir explicacions del seu veredicte.
 • El Jurat farà públic el seu veredicte abans del 2 de juliol de 2018.

6. Premi:

 • El premi consisitirà en dos abonaments per al Feslloch 2018, un lot de productes d’Escola Valenciana i la samarreta commemorativa del festival (o un altre producte del marxandatge de l’esdeveniment).
 • L’Organització comunicarà el veredicte del Jurat, en primer lloc, a la persona que resulte guanyadora del concurs. Posteriorment, el farà públic a la pàgina web i al facebook del Feslloch.
 • El Jurat podrà recomanar a l’Organització la concessió d’altres premis si considera que, a més del microrelat guanyador, hi ha altres treballs que, per qualitat literària, es mereixen ser premiats.
 • Els premis s’atorgaran en el punt d’informació del Feslloch qualsevol dels tres dies del festival (12, 13 i 14 de juliol de 2018).

7. Reserva de drets de reproducció:

 • L’Organització del Feslloch es reserva els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i ús de les obres participants. La cessió dels treballs es farà gratuïtament, amb exclusivitat i sense límit de temps.
 • L’Organització del Feslloch es reserva el dret de publicar i difondre els microrelats concursants que considere oportuns a través de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació municipals, així com en altres suports de difusió.
 • Pel fet de participar en el present concurs, tots els participants autoritzen l’Organització del Feslloch a fer ús dels textos en qualsevol activitat organitzada al voltant del festival (acte públic, exposició dels treballs, etc).

8. Consideracions finals:

 • Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta de manera inapel·lable pel Jurat.
 • La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de les bases.